Husorden for afdeling Bispebjerg Bakke

 

Husorden og praktiske informationer for afdeling Bispebjerg Bakke

 

Affald

Husholdningsaffald skal være omhyggeligt anbragt i lukkede poser, inden det kastes i affaldsskakten. Større ting som pizzabakker, samt flasker, glas og aviser må ikke kastes i skakterne, men skal anbringes i kommunens genbrugscontainere. Det er et fællesansvar at renholde området omkring skakten.

 

Rester af maling og kemikalier skal af miljømæssige hensyn afleveres hos ejendomsmesteren. Batterier afleveres i en af de opstillede kasser i vaskerierne eller i kassen opstillet ved blokkens containere.

 

Bioaffald anbragt i de grønne poser afleveres i bioskraldespanden opstillet ved nr. 1, nr. 5 og nr. 11 og ved containerne ved nr. 7.

 

­       Sorte affaldsposer udleveres til beboerne to gange årligt eller ved henvendelse til ejendomskontoret.

­       De grønne bioaffaldsposer skal beboerne selv sørge for at genbestille via Københavns kommunes hjemmeside www.kk.dk/bioposer. Ejendomskontoret har intet med denne ordning at gøre.

Akutte skader

Ved akut opstået skade udenfor kontor- eller træffetider kontaktes ”Dansk bygnings kontrol” på telefon 72 28 28 19. Følgende skader betragtes som akutte: Vandskader, hærværk, stormskader, manglende varme i hele opgangen eller strøm i hele opgang/ eller hele lejemål.

 

Ved øvrige problemer kontaktes ejendomskontoret på førstkommende hverdag.

Altan-/svalegange

 

Det er ikke tilladt at grille på svalegangene.

Rengøring af svalegang ud for lejligheden påhviler den enkelte beboer, ligesom beboerne skal påse, at svalegangen er ryddelig. Luftning af dyner og rengøring med bankning af måtter må ikke foregå ud over rækværk eller vinduer. Tørrestativer må ikke anbringes på svalegangene. Det er ikke tilladt at tegne eller male på svalegangens gulve.

 

Svalegangene må ikke saltes med almindeligt vejsalt. Der kan rettes henvendelse til ejendomsmesteren som kan være behjælpelig. Ejendomsmesteren vil varetage snerydning på de store svalegange, men beboerne henstilles til at bistå med at holde gangene ryddet for sne i vintertiden.

Altankasser

Beboerne må opsætte en eller flere altankasser indvendigt på altangangen. Der må kun anvendes beslag, som er udleveret af ejendomskontoret.

Anlægget

Træer, buske og blomster skal behandles varsomt. Fællesarealerne skal holdes ryddelige og der skal ved ophold i anlægget tages hensyn til øvrige beboere og naboer.

Det er tilladt at anvende grill/engangsgrill i anlægget, såfremt disse placeres på fliserne i god afstand fra borde og græsplæne.

Antenner og paraboler

Radio og TV må kun tilsluttes til fællesanlægget med originale stik og kabler. Parabolantenner må kun opsættes efter forudgående aftale med ejendomsmesteren. Ejendommen har en TV/Bredbåndsaftale med Yousee.

Beboerlokale

Beboerlokalet er beliggende i kælderen med indgang fra nr. 7. Det kan benyttes af alle, blot påhviler al oprydning og rengøring den enkelte bruger.

Beboerlokalet kan benyttes til mindre selskabelighed for max. 20 personer. Der er service, bestik m.v. i lokalet. Det er ikke tilladt at spille musik eller ryge i beboerlokalet.

Beboerlokalet må ikke udlejes til beboere, deres gæster eller andre med henblik på overnatning. Der er ingen flugtveje eller brandudstyr i lokalet. Lokalet er udelukkende tiltænkt som et lokale, der kan udlånes til beboerne ift. små sociale arrangementer, møder eller aktiviteter.

Se endvidere ordensreglement for brug af lokalet.

Reservation af lokalet og udlevering nøgle sker ved henvendelse til ejendomsmesteren.

Bilvask

 

Der kan benyttes vandslange, som findes i garageanlæggets første rum bag containeren ved nr. 7. B-nøglen passer til låsen.

Bore- og banketider

 

Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes mellem kl. 9.00 og kl. 19.00 på hverdage og på lørdage, samt søn- og helligdage kun mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.

Værktøj kan i et vist omfang lånes hos ejendomsmesteren.

Cykler, barnevogne og klapvogne

Cykler, barnevogne og klapvogne skal anbringes i de dertil indrettede rum i kældrene i nr. 1 og 7 (bagsiden af ejendommen) eller i de cykelstativer, der er opsat ved alle indgange. Brugere af cykelkælderen bedes tage hensyn og parkere hensigtsmæssigt og ikke til gene for andre brugere.      

Mindst en gang om året vil ejendomskontoret annoncere cykeloprydning med en måneds varsel for at holde orden i cykelkælderen.

Dørtelefon

Der er installeret dørtelefoner i alle lejligheder. Luk ikke uvedkommende ind i ejendommen.

Ejendomskontor

Ejendomskontoret har åbent for personlig og telefonisk henvendelse alle hverdage mellem kl. 08.00 og kl. 08.30.

Udenfor træffetid kan der lægges besked på telefon 35 81 81 23 eller på e-mail 642@almenbo.dk.

Forsikring

 

Ejendommens forsikring dækker beskadigelser på alt, hvad der er mur- og nagelfast. Forsikring af indbo og ejendele i lejemål og i kælderrum, påhviler den enkelte beboer.

Fællesarealer

Vedligeholdelse af ejendommens fællesarealer varetages af ejendomsmesteren. Alle beboere bør i øvrigt medvirke til, at ejendommen holdes pæn og ryddelig.

Garager

 

Til ejendommen hører i alt 8 garager ved opgangene nr. 7-11. Beboere kan blive opført på venteliste til en garage ved skriftlig henvendelse til ejendomsmesteren.

Garagerne udlejes kun til beboere med indregistreret bil på adressen. Lejemålet ophører ved fraflytning eller ved salg af bil. Garagen må ikke benyttes som opbevarings-/hobbyrum.

Husdyr

Der må ikke holdes husdyr i ejendommen. Det er ikke tilladt at fodre fugle og vilde katte på ejendommens arealer.

Musik og støj

Bispebjerg Bakke er en ældre ejendom bygget på en måde, der gør, at der er meget lydt. Det er derfor vigtigt, at støjende adfærd, selskabelighed samt benyttelse af musikinstrumenter, radio, tv og lignende skal ske med fornødent hensyn til de øvrige beboere og skal dæmpes i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 08.00 på hverdage, samt mellem kl. 01.00 og kl. 09.00 i weekender.

 

Der henstilles ligeledes til at tage hensyn til medboere ved ikke at udøve støjende adfærd på svalegange, tæt ved medboers åbne vinduer, kælderareal og vaskekælder.

 

Adviser gerne medbeboere, hvis der skal holdes selskabelig sammenkomst.

 

Musik og sang, der har karakter af øvelse eller undervisning, og som er til gene for de øvrige beboere, er ikke tilladt.

Nøgler

Ved indflytning udleveres:

3 stk. hoveddørsnøgler til lejligheden.

2 stk. B-nøgler til kælder, vaskeri, indgang til cykelkælder fra kældergangen

og redskabsrummet med vandslange til bilvask ved garagerne.

3 stk. brikker til indgangsdøre og indgang til cykelkælder fra terræn.

1 stk. vaskebrik til brug i vaskekælderen.

1 stk. skaktnøgle.

Opslagstavle

Opslagstavle med orienteringer fra afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret, Almenbo og beboere er opsat ved indgangen til begge blokke.

Parkering

Parkeringspladser er forbeholdt beboere med indregistreret privatbil og med personlig parkeringstilladelse.

 

Parkeringstilladelser udleveres på ejendomskontoret i kontortiden.

 

Gæsteparkering på ejendommens parkeringspladser er ikke tilladt. Der henvises til de ca. 20 gratis længdeparkeringspladser ved blok A og blok B på Bispebjerg Bakke samt de offentlige, gratis parkeringspladser og parkeringshuset på Bispebjerg Hospital.

Rygning

Der henstilles til at tage hensyn til medbeboerne, ved at udlade rygende adfærd på svalegange ved medboeres åbne vinduer. Der er forbud mod at ryge i beboerrummet, kælderareal, elevatorer, trappetårn og vaskekælder.

Tagterrasser

 

Der forefindes tagterrasser i ejendommen i blok A og B, som frit kan benyttes. Dog hensstilles der til at terrasserne efterlade pæne og ryddelige efter brug, og at gitterdøren til tagterrassen i blok A aflukkes, når man forlader området. Det er ikke tilladt at grille på tagterrasserne.

Tørring af tøj

 

Tørring af tøj samt ophængning af tøj og lignende ud over rækværket på svale/altangange er ikke tilladt. Tørring af tøj henvises til vaskeriernes tørretumblere.

Vaskeri

 

Der er vaskerier i kælderen ved nr. 3 og nr. 9. I hvert vaskerum er der 2 vaskemaskiner, en tørretumbler og strygerulle. Vaskerierne kan benyttes dagligt fra kl. 07.00 til kl. 22.00. Der skal benyttes udleveret chipkort og der skal medbringes vaskemiddel. Betaling for brugen af vaskemaskiner og tørretumbler opkræves månedsvis sammen med huslejen.

Vasketid kan bestilles på vaskeautomat i vaskerummet samt på internettet via www.vasketid.dk.

Beboere, der deler vasketid, opfordres til at tage hensyn til hinandens behov i forhold til deling af vasketid. Der henvises endvidere til de opsatte regler for brug af vaskerierne.

Det lille bord i vaskeriet må udelukkende benyttes til bytte af bøger, blade og aviser.

Videoovervågning

Af sikkerhedsmæssige årsager foretages videoovervågning af ejendommens fællesarealer.

Vedligeholdelses-reglement

Vedligeholdelsesreglement udleveres sammen med - og er en del af lejekontrakten.

 

 

Overtrædelse af husordenens regler kan medføre ophævelse af lejeforholdet.

 

Godkendt af afdelingsmødet den 14. september 2020.