Dine rettigheder

Som lejer i en almen bolig har man en række rettigheder, som er tillagt ved lovgivning. Det betyder, at de ikke ved aftale eller demokratisk beslutning kan fratages lejeren.

Brugsretten over lejligheden:
Boligen er som udgangspunkt ukrænkelig, jf. Grundlovens § 72. Det betyder, at det er lejeren, der bestemmer, hvem vedkommende vil give adgang til sin bolig. Dog findes der i den almene lejelov forskellige bestemmelser om, at udlejer - med eller uden varsel - skal have adgang til lejemålet, når det skønnes nødvendigt (Lov om leje af almene boliger §§ 32-34).

Installationsret:
Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden lejeren foretager installationen. Lov om leje af almene boliger §35

Ret til at opsætte antenne/parabol:
Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning til modtagelse af radio- og tv-programmer, jf. dog stk. 2. Lejeren har tilsvarende ret til at lade etablere kabelforbindelse til fremføring af radio- og tv-programmer i ejendommen, såfremt der er mulighed for tilslutning til kabel-tv i området. Ønsker flere lejere at etablere samme programforsyning, kan disse beslutte, at opsætning af antenne skal ske i form af et fællesantenneanlæg. Lov om leje af almene boliger §36

Råderet og godtgørelse for forbedringer:
Lejeren har ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringer m.v. af boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for de afholdte dokumenterede udgifter. Lov om leje af almene boliger §39

Bytteret:
Lejeren har ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig. Lov om leje af almene boliger §69

Fremlejeret:
Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Lejeren har ret til at fremleje boligen i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Lov om leje af almene boliger §64 og 65

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet:
Dør lejeren, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Dør lejeren uden at efterlade sig en ægtefælle, har en anden person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, ret til at fortsætte lejeforholdet. Udlejeren kan i særlige tilfælde tillade, at den i 1. pkt. nævnte anden person fortsætter lejeforholdet, selv om husstandsfællesskabet har varet under 2 år.
Lov om leje af almene boliger §71

Ret til at deltage i beboerdemokratiet:
Beboerne har ret til medindflydelse på boligorganisationens og den enkelte afdelings drift. Boligtagerne i en almen boligafdeling kan på et afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. Nærmere regler om valg af afdelingsbestyrelse og dennes virksomhed fastsættes i vedtægterne. Lov om almene boliger §33 - 44.