Praktiske oplysninger

Vaskeri

Etagehusene har små beboervaskerier beliggende:

Lyngbygårdsvej 106, 107, 112, 113, 118, 119, 124 og 125
Bauneporten 1, 21 og 27
Plovvej 6, 7, 9 og 12
Parkhøjvej 3, 11 og 20
Carlshøjvej 42 og 54.

Vaskerierne åbner kl. 7.00 og lukker kl. 19.00.

Maskinerne stopper automatisk kl. 19.00. Det vil sige, at sidste vask skal påbegyndes senest kl. 18.00.

Tørrekælder tilfalder første vasketur. Du skal sørge for at tørrekælderen er tømt senest
kl. 8.00 den efterfølgende dag.

Tørregården må bruges af alle i det omfang at de der har vasketur ikke selv er i stand til at fylde tørregården op.

I hvert vaskeri er der opstillet tørretumbler, hvor betaling af brug sker med et specielt kort. Kortet koster 230,00 kroner, og kan købes på ejendomskontoret. Der trækkes 4 kroner på kortet for 15 minutters tørretumbling.
Øvrige udgifter til vaskeriet afholdes af afdelingen.

Du skal selv medbringe vaskepulver og skyllemiddel.
Der må kun benyttes lavtskummende vaskepulver i maskinerne.

Brug af anden sæbe vil give et dårligt vaskeresultat og større vedligeholdelsesudgifter.
I vaskeriet er der ophængt reserveringstavler.

Reserveringen foregår ved, at du hænger den udleverede hængelås fast ud for dato og klokkeslæt, hvor du ønsker at vaske. Ønsker du alligevel ikke at vaske, bedes du fjerne låsen, så en anden kan bruge vaskeriet.

Har du reserveret vasketid, men er ikke begyndt at vaske 30 minutter efter det på tavlen angivne klokkeslæt, bortfalder vasketuren. Dog skal skriftlig meddelelse om tidspunkt respekteres.

Brugsanvisningerne i vaskeriet skal følges og eventuelle fejl ved maskinerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at børn under 16 år opholder sig alene i vaskeriet.

Brug af vaskeriet sker i øvrigt på eget ansvar.

Vaskeriet drives af afdelingen. Indtægten ved brug af tørretumbler går til delvis dækning af udgifterne til vaskeriet og yderligere udgifter betales af beboerne over huslejen.

Vaskeriet må derfor kun benyttes af Etagehusenes beboere.

Det er tilladt at installere egen vaskemaskine og tørretumbler i boligen. Der skal dog indhentes skriftlig tilladelse på ejendomskontoret forinden.

Tilslutning til vand og el skal foretages af autoriseret installatør.

El-installationer
Ved defekte el-installationer rettes henvendelse til ejendomskontoret.
Hvis fejlen skyldes slid og ælde, betales reparationen af afdelingen.

Hvis strømmen svigter helt eller delvis, bør du efterse sikringerne.
Hav altid ekstra sikringer i boligen.

I målerskabet i boligen sidder der sikringer for el-installation.
Sikringer for lys er forsynet med røde meldere og sikringer for komfur med grå meldere.

Ved kortslutning eller overbelastning springer melderen ud. Brugsgenstanden, der har forårsaget overbelastningen eller kortslutningen, fjernes fra stikkontakten eller lampeudtaget, og sikringen udskiftes med en ny.

Såfremt melderen efter sikringsudskiftningen igen springer ud, tilkaldes en autoriseret el-installatør.
Til lysinstallation må kun anvendes 10 ampere sikringer.

Til komfurer og lignende strømkrævende installationer må kun anvendes 16 ampere sikringer. Der må ikke anvendes andre størrelser sikringer, end der er angivet på sikringstavlen.

I tilfælde af fejl på el-installationen som kræver øjeblikkelig afhjælpning kontaktes en af afdelingens servicemedarbejdere.

Installationen i boligen er ekstrabeskyttet ved hjælp af et HFI-relæ, som er monteret i målerskabet.

Ved fejl i installationen eller de tilsluttede brugsgenstande vil HFI-relæet afbryde strømmen.

Fejlen findes således:

  • Sluk alle kontakterne i boligerne
  • Tænd relæet
  • Tænd kontakterne én ad gangen. Når relæet slår fra, er fejlen fundet
  • Sluk den kontakt, som er skyld i at relæet slog fra, og tænd den ikke igen
  • Slå relæet til igen

Reparer omgående fejlen eller meld problemet til ejendomskontoret.

Affald
Alt affald skal være omhyggeligt pakket ind, inden det kastes i nedfaldsskakten, således at posen kan tåle det lange styrt uden at gå i stykker.
Større ting, som vil have vanskeligt ved at passere samt skarpe genstande, glas og lignende må under ingen omstændigheder kastes i skakten, men skal lægges i containeren, der er anbragt ved Plovvej 10.
Løst papir, aviser, blade, reklamer og lignende, samt flasker og glas skal lægges i genbrugscontainerne.

De står på Lyngbygårdsvej og Carlshøjvej og er opstillet af kommunen.

Brugte batterier lægges i battericontainerne, der er opstillet ud for Butikscenteret på Lyngbygårdsvej.

Større affald som møbler, tæpper, papkasser og lignende, køres til kommunens affaldsplads på Firskovvej.

Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på trapper eller andre fællesarealer.

Barnevogne
Barnevogne kan placeres i afdelingens cykel- og barnevognskælder.
Barnevognen må ikke henstilles på bebyggelsens stier og flisearealer eller i trappeopgangene.

Beboerforening
Beboerforeningen er en frivillig sammenslutning af beboere, der har til formål at styrke det sociale liv i afdelingen.

Beboerforeningen arrangerer fastelavnsfest for børn, julefest, skovtur og andre beboersammenkomster.
Du behøver ikke at være medlem af beboerforeningen for at deltage i afdelingens beboerdemokrati.
Alle beboere kan deltage i afdelingsmøderne og valg af afdelingsbestyrelse, og alle kan lade sig vælge til afdelingsbestyrelsen.

Cykel og knallertparkering
Cykler og knallerter kan placeres i de opsatte cykelstativer.
Cykler og knallerter må ikke henstilles på bebyggelsens stier, flisearealer eller i trappeopgangene. Knallerter må heller ikke placeres i kælderen.

Forsikringer
Etagehusene har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand og stormskade m.m.

Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands-og ansvarsforsikring (familieforsikring), hvis du ikke allerede har en sådan.

Glasskader på døre og vinduer, dækkes af afdelingen.
Du behøver derfor ikke at betale for glasdækning i din private forsikring.

Afdelingen har ikke tegnet kollektiv kummeforsikring.

Garager
Etagehusene har 42 garager. Garagerne udlejes til beboere i etagehusene. Du kan blive opnoteret  til en garage på ejendomskontoret, hvor pris kan oplyses.
Er ingen beboere opnoterede, kommer garagen i opslag i afdelingen. Såfremt der stadig ikke er ansøgere, kan ansøgere fra andre afdelinger søge/få tilbud på garagen.
Garagen skal benyttes til bil og kun beboere med bil kan tilkendes garage. Hvor der er tale om garage til motorcykel, er det dette der gælder.

Hvert lejemål kan kun tilkendes en garage.

Såfremt en beboer i etagehusene er opnoteret til en garage der og flytter til en anden afdeling, må den pågældende opnoteres påny til en garage i den nye afdeling. Ancienniteten fra tidligere opnotering medtages ikke.

Flytter en beboer, der har garage i sin afdeling til en anden afdeling i AKB Lyngby, skal den pågældende beboer lade sig opnotere til garage i den afdeling, der flyttes til.

Ved tildeling af garage i den tilflyttede afdeling, skal garage i den fraflyttede afdeling opsiges.

Fraflytter en beboer AKB Lyngby, skal en garage altid opsiges.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde hund.

Det er tilladt at holde en kat, hvis denne udelukkende holdes indendørs. Men der skal indhentes skriftlig tilladelse på ejendomskontoret.

Det er endvidere tilladt at holde almindelige små uskadelige og ufarlige kæledyr såsom kanariefugle og marsvin i boligen, hvis disse holdes i lukket bur og ikke ved deres lyde, lugt eller lignende giver anledning til gene for naboerne.

Ved tvivlsspørgsmål kan du spørge på ejendomskontoret.

Opslagstavler
I trappeopgangen eller på hovedtrappen er ophængt en opslagstavle, der bruges til meddelelser fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen.

Tørrekælder og tørrestativer
Der er tørrerum i kælderen.

Der er tørregårde følgende steder:
Bauneporten, Lyngbygårdsvej, Plovvej, Parkhøjvej og Carlshøjvej.

Kælderrum
Til boligen hører et kælderrum. Rummet er mærket med boligens nummer.
Rummet skal være aflåst, også selv om du ikke benytter det.

Køleskab/fryser
Der hører kun køleskab til boligerne i Bauneporten 1-5.

Skabet må ikke afvaskes med kemikalier. Gummilister på døre må ikke renses med knive, strikkepinde eller lignende. Brug f.eks. en vatpind.

Navneskilt
Der er opsat navneskilte i opgangen og på entredøre til samtlige boliger.
Ønsker du ændring af navnene på døren, bedes du rette skriftlig henvendelse herom til ejendomskontoret.

Opvaskemaskine
Ejendomskontoret skal søges om tilladelse inden opsætning.

Trappevask
Etagehusene har ansat personale til at vaske trapperne.
Du skal selv afvaske din hoveddør.

Vaskemaskine
Ejendomskontoret skal søges om tilladelse inden opsætning.