Geels Plads - Cedervænget

 

 

 

Besøg afdeling Geels Plads - Cedervængets egen hjemmeside her

 

                                                                                                                               

Her kan du læse referatet fra 2020

Næste ordinære afdelingsmøde afholdes efteråret 2021

 

 

Ejendomskontoret

 

Ejendomsleder Steen Jørgensen
Ejendomskontoret AKB Lyngby
Lyngbygårdsvej 126B
2800 Kgs. Lyngby

Mail ek-lyngby@almenbo.dk

Telefon 45 87 56 59


Telefontid 
Mandag til fredag kl. 09.30-10.30
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Personlig henvendelse
Mandag til fredag kl. 08.30- 09.30 
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00


Akutvagten
Ved større, akut skade uden for normal arbejdstid kontakt 
Belfor Ejendomsvagt på:

Telefon 70 122 122

 

Her kan du finde yderligere oplysninger om

Affald
Køkkenaffald skal være godt indpakket, indkastes i skraldesugsbeholderen v/Cedervænget 47 D-F.

Vaskeri
Beboervaskeri er beliggende i tilknytning til fælleshuset.

Vaskeriet åbner kl. 7.00 og maskinerne stopper automatisk kl. 22.00. Det vil sige, at sidste vask skal påbegyndes senest kl. 21.00.

I vaskeriet er der ophængt reserveringstavler. Reserveringen foregår ved, at du hænger den udleverede hængelås fast ud for dato, klokkeslæt og gruppe, hvor du ønsker at vaske.
Ønsker du alligevel ikke at vaske, bedes du fjerne låsen, så en anden kan bruge gruppen.

Har du reserveret vasketid, men ikke er begyndt at vaske senest en ½ time efter det på tavlen angivne klokkeslæt, må andre beboere benytte gruppen.

Du må kun benytte lavtskummende vaskepulver.

Brugsanvisningerne i vaskeriet skal følges og eventuelle fejl ved maskinerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at børn under 16 år opholder sig alene i vaskeriet.

Brug af vaskeriet sker i øvrigt på eget ansvar.

Vaskeriet drives af afdelingen. Udgifterne betales af beboere over huslejen. Vaskeriet må derfor kun benyttes af  Geels Plads’ beboere.

Det er tilladt at installere egen vaskemaskine og tørretumbler i boligen. Der skal dog indhentes skriftlig tilladelse på ejendomskontoret forinden.

Tilslutningen og placering af afløb og aftræk skal ske som vist på afdelingens anvisninger, som fås på ejendomskontoret.

Tilslutning til vand og el skal foretages af autoriseret installatør.

Affald

Alt husholdningsaffald lægges i en lukket pose eller pakkes omhyggeligt ind, inden det kastes i skraldesugsbeholderen, således at posen kan tåle det lange styrt uden at gå i stykker.
Større ting, som vil have vanskeligt ved at passere samt skarpe genstande, glas og lignende, må under ingen omstændigheder kastes i skakten.

Løst papir, aviser, blade, reklamer og lignende, samt flasker og glas skal lægges i de af kommunen opstillede genbrugscontainerne.

Brugte batterier lægges i battericontaineren.

Større affald som møbler, tæpper, papkasser og lignende afleveres på genbrugsstationen.

Lyngby-Taarbæk Kommunes, Firskovvej 9.
Søllerød Kommunes, Rundforbivej 174.

Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på trapper eller andre fællesarealer.

Cykel- og knallertparkering m.v.
Cykler og knallerter kan placeres i de dertil opsatte cykelstativer.
Cykler og knallerter må ikke henstilles i trappeopgangene.
Der er i kælderen mulighed for opladning af el-scooter o.l.

Elevator
I samtlige opgange er der elevator. I Cedervænget 47 D-F er der trappe, samt elevator til kælderen.

Eventuelle fejl ved elevatorene skal straks anmeldes til ejendomskontoret. Ved elevatorsvigt uden for kontorets åbningstid kontaktes SSG på telefon: 70 15 38 00
Se endvidere opslag ved fælleshuset.

Forsikringer
Geels Plads har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand- og stormskade m.m.
Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan.

Afdelingen har en kollektiv glasforsikring, der dækker skader på vinduer, hvis skadevolderen ikke er kendt.
Er skadevolderen kendt, dækkes udgiften af dennes ansvarsforsikring.
Du behøver derfor ikke at betale for glasdækning i din private forsikring.

Afdelingen har ikke tegnet kollektiv kummeforsikring.

Fælleshus
Afdelingens fælleshus er beliggende Cedervænget
47. I fælleshuset findes køkken, opholdsstue og toilet.

Husdyr
Det er under visse betingelser tilladt at holde hund eller kat.
Det er også tilladt at holde almindelige små uskadelige og ufarlige kæledyr såsom kanariefugle og marsvin i boligen, hvis disse holdes i lukket bur og ikke ved deres lyde, lugt eller lignende giver anledning til gene for naboerne.

Ved tvivlsspørgsmål kan du spørge på ejendomskontoret

Inspektion
Der er inspektionsskabe i entre/gang ved hoveddøren og i mellemgang ved toilet eller i lille værelse. Skabet ved hoveddøren er aflåst og det andet kan delvis anvendes, men er udelukkende at betragte som inspektionsskab for administrationen

Nøgler
Din hoveddørsnøgle passer også til kælderen, postkassen, vaskeriet og fælleshuset.
Du kan købe ekstra nøgler på ejendomskontoret.

Opslagstavler
Ved fælleshuset er diverse oplysninger og informationer placeret.

Parkering
Parkeringspladserne foran boligblokkene er kun for ejendommens beboere og deres gæster.

Blandingsbatterier
I badeværelset er der monteret et termostatblandingsbatteri og i køkkenet er der monteret  et ét grebs blandingsbatteri.

Koldt og varmt vand er markeret med henholdsvis en blå og en rød prik på håndtaget.

Rengøring af armaturerne foregår udelukkende med en ren fugtig klud. Brug aldrig skurepulver, “Rens let” eller lignende produkter, der sliber overfladen.

Den daglige rengøring lettes, hvis man en gang om måneden polerer armaturer med sprit.

Blandingsbatterierne er forsynet med en si, også kaldet en perlator. Sien opfanger urenheder i vandet og fungerer samtidig som vandsparer. Sien på afløbstuden skrues af og renses mindst en gang om måneden på grund af vandets kalk-indhold.

Dette gøres lettest ved at lægge sien i lidt eddike natten over. Afkalkningsmidler til kaffemaskiner kan også anvendes. Sien skal altid skrues på igen så hurtigt som muligt.

Hvis en hane drypper, skal du henvende dig på ejendomskontoret. Dryppende haner forårsager unødigt vandspild.

Bruser
Brusehovedet er en særlig vandbesparende model, som bruger mindre vand end en almindelig bruser. Hvis du udskifter bruseren f.eks. til en anden farve, bør du sikre dig, at den nye også er en sparemodel.

Brusearmaturet er af den termostatiske type, det vil sige, når man har indstillet den ønskede vandtemperatur, sørger armaturet selv for at regulere forholdet mellem varmt og koldt vand, således at temperaturen holdes konstant.

Du må under ingen omstændigheder selv forsøge at adskille armaturet. Tilkald en servicemedarbejder.

El-installationer
Ved defekte elinstallationer rettes henvendelse til ejendomskontoret.
Hvis fejlen skyldes slid og ælde, betales reparationen af afdelingen.
I gruppetavlen i boligen er der anbragt sikringer for lys og komfur.

Sikringer for lys er forsynet med røde meldere og sikringer for komfur med grå meldere.

Ved kortslutning eller overbelastning springer melderen ud. Brugsgenstanden, der har forårsaget overbelastningen eller kortslutningen, fjernes fra stikkontakten eller lampeudtaget, og sikringen udskiftes med en ny.

Såfremt melderen efter sikringsudskiftningen igen springer ud, tilkaldes en servicemedarbejder.

Hvis strømmen svigter helt eller delvis, bør du efterse sikringerne.
Hav altid ekstra sikringer i boligen.

Sikring skiftes ved at trykke afbryderarmen ned, hvorved strømmen afbrydes, og skuffen med sikringen trækkes ud.

Til lysinstallation må kun anvendes 10 ampere sikringer. Til komfurer og lignende strømkrævende installationer må kun anvendes 16 ampere sikringer.

Der må ikke anvendes andre størrelser sikringer, end der er angivet på sikringstavlen.

I tilfælde af fejl på el-installationen som kræver øjeblikkelig afhjælpning, se opslag ved fælleshuset.

Installationen i boligen er ekstrabeskyttet ved hjælp af et HPFI-relæ, som er monteret i el-skabet. Ved fejl i installationen eller de tilsluttede brugsgenstande vil HPFI-relæet afbryde strømmen.

Fejlen findes således:

• Sluk alle kontakterne i boligen
• Tænd relæet
• Tænd kontakterne én ad gangen. Når relæet slår fra er fejlen fundet
• Sluk den kontakt, som er skyld i at relæet slog fra, og tænd den ikke igen
• Slå relæet til igen

Reparer omgående fejlen eller meld problemet til ejendomskontoret.

El-komfur
Boligerne er ikke forsynet med komfur.

El-måler
El-måler for hver bolig er placeret i kælderen.

Emhætte
Boligerne er forsynet med emhætte som fast inventar.

Gulvafløb i bad
Gulvafløb bør jævnligt renses for hår, sæberester m.v., da det ellers let kan komme til at lugte. Eventuel lugt fjernes let ved at hælde ca. 1 dl Rodalon i risten og lade det stå natten over.

Kælderrum
Til boligen hører et kælderrum.
Rummet er mærket med boligens nummer.

Rummet skal være aflåst, også selv om du ikke benytter det.

Adgang til kælder via Cedervænget 47 D-F.

Køleskab/fryser
Boligerne er ikke forsynet med køleskab og fryser som fast inventar.

Navneskilt
Der er opsat navneskilte ved entredøre til samtlige boliger.

Ønsker du ændring af navnene på døren, bedes du kontakte ejendomskontoret.

Opvaskemaskine
Tilslutning af vand skal ske til koldtvandsledning ved blandingsbatteri under køkkenvask.

Afløbsinstallation skal tilsluttes på køkkenafløb over vandlås.

Der er fremført elektrikerrør afsluttet med eldåse på væggen. Du skal selv sørge for selve tilslutningen.

El- og vvs-installationer i forbindelse med ovennævnte tilslutninger skal foretages af autoriserede installatører.

Ejendomskontoret skal søges om tilladelse inden opsætning.

Postkasser
Postkasser til boligerne er monteret ved indgangsparti. Ejendomskontoret sørger for navneskilt på postkassen til din bolig

Radiatorer
Radiatorerne er forsynet med termostatventiler.

Når ventilen står på 1, er det lavest og når ventilen står på 5, er det højest.

Hvis rørene er varme, men radiatoren kold, kan det skyldes, at der er opnået den temperatur i rummet, som termostatventilen er indstillet til.

Termostatventilen har derfor lukket for varmen. Ventilen åbner igen automatisk, når temperaturen i rummet falder.

Termostaten må ikke tildækkes med gardiner eller lignende. Tildækkes termostaten virker den ikke.
Ved udluftning bør termostaten i rummet lukkes ned til mærket med den lille *.

Såfremt en enkelt radiator i boligen ikke varmer tilfredsstillende, kan det skyldes luftansamlinger.
Radiatoren udluftes ved forsigtigt at åbne luftskruen, der er placeret foroven i modsat side af termostaten. Luftskruen lukkes igen, når der kommer en fin vandstråle.

Er du i tvivl, eller opstår der problemer, så kontakt ejendomskontoret.

Rengøring af svalegange
Rengøring af svalegange foretages af beboerne.

Toilet
Toilettet er ligeledes en særlig vandbesparende model, som kun anvender 3½ liter vand pr. skyl.
Der må ikke udskylles bind, éngangsbleer, kattegrus eller andre ting, der kan stoppe afløbet.

Tørretumbler
Opsætning af tørretumbler er tilladt. Der skal dog indhentes skriftlig tilladelse på ejendomskontoret først.

Vandmålere
Der er individuel vandmåling i hver lejelighed.
Målerne aflæses årligt i december måned.

Varmemålere
Der er individuel varmemåling i hver lejlighed.
Målerne aflæses årligt i december måned.

Vaskemaskine
I badeværelset er der tilslutningsmulighed for el, vand og afløb for vaskemaskine.Der er fremført elektrikerrør afsluttet med el-dåse på væggen. Du skal selv sørge for selve tilslutningen.

El- og vvs-installationer i forbindelse med ovennævnte tilslutninger skal foretages af autoriserede installatører.

Ejendomskontoret skal søges om tilladelse inden opsætning.
Da ejendomskontoret skal indhente kommunens tilladelse, må du regne med, at behandlingen af din ansøgning vil tage ca. 14 dage. I ferieperioder må du regne med længere behandlingstid.

 

 

Afdelingsbestyrelsen

Formand: Erik Frikke
efakblyngby@gmail.com

AKB Lyngby

Afdeling Geels Plads - Cedervænget er en af AKB Lyngbys afdelinger.

Du kan læse mere om AKB Lyngby her

 

Vigtige dokumenter

Husorden