Praktiske oplysninger

Affald
Husholdningsaffald skal være omhyggeligt pakket ind, inden det kastes i nedfaldsskakten, således at posen kan tåle det lange styrt uden at gå i stykker.
Større ting, som vil have vanskeligt ved at passere, samt skarpe genstande, glas, og lignende må under ingen omstændigheder kastes i skakten, men skal anbringes i containeren, der er placeret ved indkørslen til Højhuset.

Løst papir, aviser, blade, reklamer, batterier, samt flasker og glas skal lægges i containerne ved butikscenteret på Lyngbygårdsvej. Disse er opstillet af kommunen.
Større affald som møbler, tæpper, papkasser og lignende, skal du aflevere på kommunens affaldsplads på Firskovvej.
Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på trapper eller andre fællesarealer.

Vaskeri
Højhusets beboervaskeri er beliggende i parterregangen.
Vaskeriet drives af afdelingen og er i princippet gratis, men betales af beboerne over huslejen.

Åbningstider:

Hverdage kl. 07.00-21.00
Onsdage kl. 10.00-21.00
Lørdage og søndage kl. 07.00-19.00

I vaskeriet er der ophængt reserveringstavler. Reserveringen foregår ved, at man hænger den udleverede hængelås fast ud for den dato, det klokkeslæt og den gruppe, hvor man ønsker at vaske.

Skal man alligevel ikke vaske, bedes man fjerne låsen, så en anden kan bruge gruppen. Har man reserveret en vasketid, men er ikke begyndt at vaske senest en halv time efter det på tavlen angivne klokkeslæt, må andre beboere benytte gruppen.

Der må kun benyttes lavtskummende vaskepulver i maskinerne. Brug af anden sæbe vil give et dårligt vaskeresultat og større vedligeholdelsesudgifter.

Brugsanvisningerne i vaskeriet skal følges og eventuelle fejl ved maskinerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at børn under 15 år opholder sig alene i vaskeriet.

Kælderrum
Til boligen hører et kælderrum. Rummet er mærket med boligens nummer. Rummet skal være aflåst, også selv om du ikke benytter det.

Navneskilt
Der er opsat navneskilte på entredøre til samtlige boliger. Ønsker du ændring af navnene på døren, bedes du meddele dette til ejendomskontoret.

Trappevask
I Højhuset foretages trappevasken af ansat personale.
Du skal selv afvaske din hoveddør samt under måtten.

Ringeanlæg/dørtelefon
Udvendig ved hovedtrappens indgangsdør er opsat en dørtelefon og i entreen i hver bolig er opsat svartelefoner.
Indgangsdøren åbnes ved tryk på knappen, som er placeret på svartelefonen. Tryk på knappen i ca. 4 sekunder.

Afdelingsmøder
Der afholdes 1 afdelingsmøde om året. På afdelingsmødet tages blandt andet stilling til regnskab, budget og huslejestigning.

Alle beboere kan deltage i afdelingsmøderne og til valg af afdelingsbestyrelse og alle kan lade sig vælge til afdelingsbestyrelsen.

Beboerhus
Afdelingens beboerhus ligger på Lyngbygårdsvej 135.

Beboerhuset rummer i stueetagen en entre, køkken og  stor opholdsstue. På første sal findes toiletter og mindre opholdsstue.

Lokalerne kan lejes af beboerne ved henvendelse til ejendomskontoret.

Cykel og knallertparkering
Cykler og knallerter kan placeres i de opsatte cykelstativer.
Cykler kan også stilles i afdelingens cykelkælder. Derimod er det ikke tilladt at parkere sin knallert i kælderen.

Cykler og knallerter må ikke henstilles på bebyggelsens stier, flisearealer eller i trappeopgangene.

Ejendomskontor
Ejendomskontoret er dit lokale servicekontor. Her kan du få svar på alle spørgsmål vedrørende AKB og din bolig og få løst de fleste problemer.

Ejendomskontoret er beliggende Lyngbygårdsvej 126 B.

Kontoret er åbent for personlig henvendelse på alle hverdage fra kl. 8.30 til kl. 9.30. Telefonisk henvendelse kan ske på alle hverdage fra kl. 9.30 til kl. 10.30, samt torsdage fra kl. 16.00 til kl. 18.00.

Du kan kontakte ejendomskontoret på telefon 45 87 56 59 i telefontiden eller sende en mail på eg-bolig@almenbo.dk

På ejendomskontoret kan du træffe ejendomslederen, drifslederen, varmeværkslederen, en kontorassistent og informationsmedarbejderen.

Desuden har AKB Lyngby ansat en række servicemedarbejdere.

AKB’s personale er lette at skelne fra øvrige håndværkere. Medarbejderne bærer AKB’s arbejdstøj.

Elevator
Højhuset har elevatorer i alle opgange. Eventuelle fejl ved elevatorerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

Ved elevatorsvigt uden for kontorets åbningstid kontaktes Thyssenkrupp Elevator på telefon 70130808

Forsikringer
Højhuset har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand og stormskade m.m.Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan.

Afdelingen har en kollektiv glasforsikring, der dækker skader på vinduer, hvis skadevolderen ikke er kendt. Er skadevolderen kendt, dækkes udgiften af dennes ansvarsforsikring. Du behøver derfor ikke at betale for glasdækning i din private forsikring.

Afdelingen har ikke tegnet kollektiv kummeforsikring.

Fællesrum
Afdelingen har nogle fællesrum, som er beliggende i parterregangen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde hund eller kat.
Det er dog altid tilladt at holde almindelige små uskadelige og ufarlige kæledyr såsom kanariefugle og marsvin i boligen, hvis disse holdes i lukket bur og ikke ved deres lyde, lugt eller lignende giver anledning til gene for naboerne.

Ved tvivlsspørgsmål kan du spørge på ejendomskontoret.

Husorden
Husordenen beskriver, hvordan man skal tage hensyn til sine naboer m.m. Disse regler kan i store træk udtrykkes således, at man skal tage de hensyn til sine naboer, som er nødvendige, når mange mennesker bor tæt sammen.

Husordenen besluttes af beboerne og kan kun ændres på et beboermøde eller ved urafstemning.

Klager
Klager over tekniske fejl i boligen og lignende rettes til ejendomskontoret i åbningstiden.

Klager over brud på husordenen rettes til ejendomskontoret. Ved mundtlige klager tager ejendomskontoret en samtale med parterne eller skriver et brev til den beboer, der klages over.

Kollegieværelser
Højhuset har 28 kollegieværelser.

Du kan få nærmere oplysninger om kollegieværelserne ved henvendelse til ejendomskontoret.

Nøgler
Din hoveddørsnøgle passer kun til din hoveddør samt til fællesdøre. Du kan købe ekstranøgler på Ejendomskontoret.

Opslagstavler
I indgangspartiet er ophængt en opslagstavle, der bruges til meddelelser fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen.

Parkering
Parkeringspladsen foran Højhuset er til Højhusets beboere og deres gæster og kræver parkeringstilladelse eller gæsteparkeringskort. Parkeringspladsen ved butikshuset kræver ingen tilladelse. Hent parkeringstilladelser og gæstekort i bestyrelsens åbningstid.

Tæppebankning
Tæppebankning, rystning af tæpper og måtter og lignende må ikke finde sted ud over altaner.

Tørrerum
Tørrerum er indrettet i parterregangen.