Husorden for afdeling Kronprinsessegade

 

Husorden for afdeling Kronprinsessegade

 

Denne husorden skal sikre, at alle beboere:

- Tager hensyn til hinanden

- Holder orden på Fællesarealerne såvel ude som inde

- Medvirker til at ejendommens standard ikke forringes

 

Affald

 

 

Køkkenaffald Bioaffald smides i de grønne affaldsposer og henkastes i de affaldscontainere, der er beregnet til netop bioaffald. Plastik, papir og metal sorteres og anbringes i de rette affaldscontainere. Samtlige containere er anbragt i Rosengade. Øvrigt husholdningsaffald skal være omhyggeligt anbragt i lukkede poser, inden det kastes i affaldsskakten.

 

Flasker og glas

Flasker og glas skal så vidt muligt anbringes i flaskecontainere (ved supermarkeder) - alternativt i flaskekassen ved affaldsskakten ved nr. 71.

Andet affald tørre ting såsom møbler afleveres i de containere, der lejlighedsvis opstilles til storskrald. Du kan eventuelt aftale anden midlertidig opbevaring med ejendomsmesteren.

I øvrigt Trapper, reposer og gange i kælderen må ikke benyttes som opbevaringsplads for affald eller andre af dine private ejendomme.

Større ting, flasker, glas samt kemikalier må ikke kastes i skakten.

 

Cykler

Cykler skal anbringes i de dertil indrettede rum i kælderen eller i cykelstativerne.

Cykler må ikke stilles op ad blomsterkasser, rosenbede, bænke og husmure.

 

Gårdareal

 

 

Alle afdelingens beboere har ret til at benytte gårdarealet og man skal derfor tage hensyn til hinanden. Det er ikke tilladt at henstille eller opbevare private genstande i gården – ej heller blomsterkrukker eller øvrig privat beplantning. Ligeledes skal området i nærheden af de private trappenedgange holdes fri for genstande; herunder trappegelænderne som ikke må udsmykkes eller beklædes med diverse ting og sager. Tørrestativer er tilladte, men det tilrådes at fjerne tøjet straks når det er tørt og så vidt muligt tage hensyn til at tøjet ikke generer andre beboers færden i gården (v/aftensmad og lign.).

 

Nøgler

Det er ikke tilladt at udlåne nøgler til afdelingens døre til personer, der ikke bor i afdelingen. Undtaget er dog personer, der lejlighedsvis eller i en periode skal have adgang til din lejlighed.

 

Vaskeri

Vaskeriet er åbent fra kl. 07.00-21.00. Tørretumbler kan dog anvendes til kl. 21.30.

Vaskeriet er kun for afdelingens beboere.

Vasketider skal overholdes. Er vasketiden ikke benyttet 15 minutter efter vasketidens begyndelse, kan andre beboere frit bruge vaskemaskinerne.

Du bedes så vidt muligt tage din nøgle ned fra tavlen i vaskekælderen, hvis du ikke er 100 % sikker på din næste vasketid. Det gør det nemmere at overskue, om vasketiden er ledig.

Den enkelte bruger skal rydde op efter sig og efterlade maskiner og lokaler fri for tøj og sørge for, at vaskeriet er klar til næste vasketur begynder.

 

Værktøj

Boremaskine og andet støjende værktøj må kun anvendes på hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 19.00 og på lørdage, søn- og helligdage i tidsrummet kl. 10.00   til 13.00.

 

Overholdelse af husordenen

 

 

Lejeren har ved sin underskift af lejekontrakten forpligtet sig til at efterkomme de for afdelingen gældende ordensregler. Lejlighedens boligtagere er ansvarlige for, at disse bestemmelser overholdes af medlemmerne af husstanden og af de personer, der er gæster i lejligheden. Tilsidesættelse af nærværende husorden er derfor at betragte som misligholdelse af lejemålet. Gentagne tilsidesættelser kan medføre ophævelse af lejemålet.

 

 

 

 

Revideret på afdelingsmødet 24. september 2018.