Afdelingsbestyrelsens arbejde


OBS Afdelingsbestyrelsen har fået ny fælles mailadresse, du kan nu kontakte dem på mail Lab@almenbo.dk

Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet. Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre. 

Beboerne i en boligafdeling vælger selv afdelingsbestyrelsen. Valget til bestyrelsen bliver foretaget på et ordinært beboermøde i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler. Alle beboere i en boligafdeling har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer. Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).

I afdeling Lundebjerg er det besluttet, at afdelingsbestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Formanden vælges på afdelingsmødet. Der kan vælges op til 4 suppleanter.

 

 

Formand René Hansen
Jan, næstformand
Thomas Larsen, kasserer
Ulla Raunsbæk 
Pernille Jensen
Line

Bestyrelsen træffes tirsdage i ulige uger kl. 19.00-20.00 i afdelingsbestyrelsens kontor, Lundebjerggårdsvej 262

Mail Lab@almenbo.dk

Telefon 71 91 95 93