Husorden for afdeling Nordre Munkegård

 

Affald
Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Fla-sker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes i kommunens gen-brugscontainere. Batterier kan kommes i separat indkast i containerhusene eller afleveres på anden lovlig vis. Alt andet affald skal placeres i containergården i henhold til de opsat-te anvisninger.

Altaner
Altanerne skal holdes pæne og se ryddelige ud. Tørring af tøj og opbevaring af effekter til-lades, når højden ikke overstiger altanens brystning. Ingen effekter må luftes eller hænges til tørre ud over altanen. Altanen skal renholdes for sne og is. Afløb skal holdes rene og frie. Det er ikke tilladt at fastmontere effekter på altanens nye loft, gulv eller sidepartier. Det er ikke tilladt at grille på altanerne. For at begrænse lys indtrængen må der opsættes persienner eller foldegardiner i farverne hvid, beige eller sand. Beslag hertil skal købes på ejendomskontoret. Der må ikke opsættes yderligere udvendige altankasser.

Udendørsarealerne
Træer, buske og blomster skal behandles varsomt og fællesarealerne skal holdes ryddelige. I tøbrudsperioder må plænerne ikke betrædes. Færdsel må kun foregå på veje og flisegange. Kørsel med cykel, knallert o. lign. må ikke finde sted på plænerne.
Sammenkomster på arealerne skal foregå afdæmpet og skal ophøre senest kl. 23.

Antenner og paraboler
Der kan gives tilladelse til opsætning af parabol og/eller antenne. Ansøgning kan afhentes på ejendomskontoret.

Bad og toilet
Badekar må kun benyttes til badning. Der må kun bades mellem kl. 6 og kl. 23. Til renhol-delse må ikke anvendes syre eller ridsene midler. Terrazzogulv må ikke vaskes med syre el-ler sulfomidler. Afløb skal holdes renset. Der må ikke kastes genstande i afløb eller Wc-kummen, som kan tilstoppe afløbet. Fejl ved installationerne, herunder støjende og utætte vandhaner, skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

Boring og andet støjende arbejde
Boring og andet støjende arbejde må kun foregå mellem kl. 8 og kl. 19 på hverdage og lørdage samt mellem kl. 10 og kl. 17 på søndage og helligdage.

Cykler, knallerter, barnevogne og klapvogne
Cykler, knallerter, barnevogne og klapvogne skal henstilles i de dertil indrettede stativer el-ler i kælderrummet. Transport af cykler, knallerter, barnevogne og klapvogne til og fra kælderrum må ikke foregå af hovedtrappen. Cykler, knallerter, barnevogne og klapvogne må ikke henstilles i trappeopgange og kældergange, men alene på de anviste steder, så ad-gangsveje ikke spærres. Knallerter skal være tømt for brandbare væsker ved henstilling i kældre.

Forsikring
Den enkelte beboer skal selv sørge for forsikring af indbo og ejendele.

Fodring
Fodring af fugle og andre dyr er ikke tilladt.

Forurening
Ting, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende kan være til gene eller risiko for ejen-dommen eller andre beboere, må ikke forefindes på ejendommen. Er en beboer skyld i for-urening, skal rengøring omgående foretages af vedkommende. Undladelse heraf vil med-føre, at rengøring vil blive udført for beboerens regning.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde husdyr eller tage disse i pleje. Ved husdyr forstås hund og kat. Undtaget herfor er førerhunde. Ved pleje forstås pasning i mere end 24 timer.
Stuedyr, der ved lugt og/eller støj er til gene for andre, er ikke tilladte. Det er ikke tilladt at holde krybdyr og giftige dyr.

Hårde hvidevarer
Vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere må kun installeres efter forudgående aftale med ejendomsmesteren.

Kælderrum
Kælderrum skal være aflåst, også selvom rummet ikke benyttes.

Leg og boldspil
Boldspil må kun finde sted på ejendommens grønne arealer. Der må ikke skrives eller tegnes på mure, døre eller trappeopgange, ligesom ejendommen og dens inventar ikke må beskadiges. Brug af farligt legetøj, f.eks. slangebøsser, flitsbuer og andre våben er forbudt. Al støjende leg og adfærd på ejendommens arealer skal ophøre senest kl. 22.

Musik
Benyttelse af radio, stereoanlæg, fjernsyn, musikinstrumenter m.v. skal altid ske med for-nøden hensyntagen til de øvrige beboere. Musik og sang, der har karakter af undervisning eller øvelser som er til gene for andre beboere er ikke tilladt.

Parkering
Der må kun parkeres på ejendommens areal efter anvisning. Parkering på kørevejene må kun foregå i dag og aftentimerne, idet parkering på kørevejene er forbudt mellem kl. 24 og 7. Parkering langs vejen på samme side som indgange til opgange samt parkering ud for gul kantstenmarkering er ikke tilladt. Campingvogne og lastbiler må ikke parkeres på ejendommens område.

Radiator
Utætte radiatorer eller ventiler, som ikke lukker, skal anmeldes til ejendomskontoret.

Skiltning
Opsætning af skilte (herunder navneskilte på døre og postkasser) må kun finde sted med ejendomsmesteren eller administrationens tilladelse.

Selskabelighed
Selskabelighed skal altid ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Støjende sel-skabelighed må ikke finde sted mellem kl. 23 og kl. 8, medmindre der er tale om en særlig anledning, og der er indhentet samtykke fra de andre nærboende beboere. Særskilt beboer-lokale kan udlejes, jf. særskilte regler.

Tæppebankning
Tæpper, måtter o. lign. må kun bankes eller rystes på de dertil opstillede stativer og må ik-ke findes sted fra altaner, vinduer eller trappeopgange.

Vaske- og tørrerum
Benyttelse af vaske- og tørrerum skal ske efter ejendommes vaskereglement. Ved benyttelse af tørrerum skal tørt tøj fjernes senest dagen efter. Vaskereglement er bilag til husordenen.

Vask af bil
Vask og rengøring af biler må ikke foretages indenfor boligområdet.

Vinduer og døre
Vinduer og døre i lejligheden samt tilhørende kælderrum skal være forsynet med hele ru-der. Beboeren skal anmelde ituslåede ruder til ejendomsmesteren. I varmesæsonen skal vinduer og døre i kælderrum, tørrekældre og vaskekældre holdes lukket.

Afsluttende bemærkninger
Det er i alle beboeres interesse, at husordenen efterleves. Den er godkendt af beboerne og har til formål at skabe ro, tryghed og tilfredshed i afdelingen.
Vejledninger og henstillinger givet af afdelingens funktionærer eller af afdelingsbestyrelsen under henvisning til lejekontrakten, vedtægterne eller husordenen skal efterkommes af beboerne. Funktionærerne har pligt til og afdelingsbestyrelsen har ret til at påtale eventulle overtrædelser af gældende bestemmelser.
Afdelingsmøderne kan, efter forudgående forslag, med almindeligt flertal vedtage ændringer til denne husorden.


Overtrædelse af husordenens regler kan medføre ophævelse af lejeforholdet.

 

Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 1997.
Revideret på afdelingsmødet den 25. september 2001, på afdelingsmødet den 29. september 2008 og på afdelingsmødet den 19. september 2012


Tillæg til husordenen for afdeling Nordre Munkegård

gældende for boligerne på Vangedevej 144


Egen terrasse
1. Opsætning af markiser er tilladt efter godkendelse af Almenbos administration/ Gentofte Kommune.
2. Opsætning af mat, neutral foliefilm på glaspartiet er tilladt.
3. Opsætning af blomsterkasser på glasparti samt vægge er tilladt.
4. Det er tilladt at bruge gasgrill på terrassen.

Fælles terrasse
1. Fællesarealet kan benyttes frit af beboere.
2. Det er tilladt at bruge gasgrill på fællesarealet.