Praktiske oplysninger

Beboerforening
Beboerforeningen er en frivillig sammenslutning af beboere, der har til formål at styrke det sociale liv i afdelingen.
Beboerforeningen arrangerer fastelavnsfest for børn, julefest, skovtur og andre beboersammenkomster.

Du behøver ikke at være medlem af beboerforeningen for at deltage i afdelingens beboerdemokrati.

Alle beboere kan deltage i beboermøderne og valg af afdelingsbestyrelse, og alle kan lade sig vælge til afdelingsbestyrelsen.

Bilvaskeplads
Der er mulighed for at vaske bil på garagepladsen ved Kornagervej.
Husk at spare mest muligt på vandet.

Forsikringer
Rækkehusene har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand- og stormskade m.m.

Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan.

Afdelingen har en kollektiv glasforsikring, der dækker skader på vinduer, hvis skadevolderen ikke er endt.

Er skadevolderen kendt, dækkes udgiften af dennes ansvarsforsikring. Du behøver derfor ikke at betale for glasdækning i din private forsikring.
Afdelingen har ikke tegnet kollektiv kummeforsikring.

Garager
Rækkehusene har 28 almindelige garager.
Udgiften til leje af garage er pr. 1. januar 2016: 209,00 kroner pr. måned.
Der findes yderligere 5 større garager til 231,00 kroner pr. måned, samt 9 motorcykelgarager til 100,00 kroner pr. måned.

Du kan blive noteret op til en garage på ejendomskontoret.

Flytter en beboer, der har garage i sin afdeling til en anden afdeling i AKB Lyngby, skal den pågældende beboer lade sig opnotere til garage i den afdeling, der flyttes til.

Ved tildeling af garage i den tilflyttede afdeling, skal garage i den fraflyttede afdeling opsiges.
Fraflytter en beboer AKB Lyngby, skal garage altid opsiges.

Husdyr
Det er under visse betingelser tilladt at holde hund eller kat.

Det er dog altid tilladt at holde almindelige små uskadelige og ufarlige kæledyr såsom kanariefugle og marsvin i boligen, hvis disse holdes i lukket bur og ikke ved deres lyde, lugt eller lignende giver anledning til gene for naboerne.

Ved tvivlsspørgsmål kan du spørge på ejendomskontoret.

Nøgler
Du kan købe ekstra nøgler til kælderdør og containerport på ejendomskontoret.

Opslagstavler
På Kornagervej og Torsvang står en opslagstavle, der bruges til meddelelser fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen.

Parkering
Parkeringspladserne er fordelt på Kornagervej og Torsvang, og er kun parkeringsplads for Rækkehusenes beboere og deres gæster.

Tørrekælder
Kornagervej har tørrerum i kælder.

I Torsvang’s fællesvaskerier findes tørrerum.
Dog er blokkene fra 2 til 40 og 1 til 55 undtaget herfra, idet her ikke er kælder til det brug.

Blandingsbatterier
I badeværelset er monteret togrebs blandingsbatteri.
Til køkkenbatterier er også anvendt togrebsvandhaner.
Den kolde og den varme hane er markeret med henholdsvis en blå og en rød prik på håndtaget.
Rengøring af armaturerne foregår udelukkende med en ren fugtig klud. Brug aldrig skurepulver, “Rens let” eller lignende produkter, der sliber overfladen. Den daglige rengøring lettes, hvis man en gang om måneden polerer armaturer med sprit.

Blandingsbatterierne er forsynet med en si (også kaldet en perlator). Sien opfanger urenheder i vandet og fungerer samtidig som vandsparer.

Sien på afløbstuden skrues af og renses mindst en gang om måneden på grund af vandets kalkindhold. Dette gøres lettest ved at lægge sien i lidt eddike natten over. Afkalkningsmidler til kaffemaskiner kan også anvendes.

Sien skal altid skrues på igen så hurtigt som muligt.
Hvis en hane drypper, skal du henvende dig på ejendomskontoret. Dryppende haner forårsager unødigt vandspild.

El-installationer
Ved defekte el-installationer rettes henvendelse til ejendomskontoret.
Hvis fejlen skyldes slid og ælde er reparationen gratis.
I el-skabet i boligen er der anbragt sikringer for lys, komfur og opvaskemaskine.
Hvis strømmen svigter helt eller delvis, bør du efterse sikringerne. Hav altid ekstra sikringer i boligen.
Sikringer for lys og opvaskemaskine er forsynet med røde meldere og sikringer for komfur med grå meldere.

Ved kortslutning eller overbelastning springer melderen ud. Brugsgenstanden, der har forårsaget overbelastningen eller kortslutningen, fjernes fra stikkontakten eller lampeudtaget, og sikringen udskiftes med en ny.

Til lysinstallation må kun anvendes 10 ampere sikringer. Til komfurer og lignende strømkrævende installationer må kun anvendes 16 ampere sikringer.

Der må ikke anvendes andre størrelser sikringer, end der er angivet på sikringstavlen.

I tilfælde af fejl på el-installationen som kræver øjeblikkelig afhjælpning kontaktes en af afdelingens servicemedarbejdere eller se det interne tv.

Installationen i boligen er ekstrabeskyttet ved hjælp af et HFI-relæ, som er monteret i el-skabet.

Ved fejl i installationen eller de tilsluttede brugsgenstande vil HFI-relæet afbryde strømmen.

Fejlen findes således:

  • Sluk alle kontakterne i boligen
  • Tænd relæet
  • Tænd kontakterne en ad gangen. Når relæet slår fra er fejlen fundet
  • Sluk den kontakt, som er skyld i at relæet slog fra, og tænd den ikke igen
  • Slå relæet til igen

Reparer omgående fejlen eller meld problemet til ejendomskontoret.

El-måler
Der er opsat separat måler for hver enkelt bolig.

Køleskab/fryser
Køleskab og fryser hører ikke til boligen.

Navneskilt
Ønsker du ændring af navne på navneskilt, bedes du kontakte ejendomskontoret.

Opvaskemaskine
Tilslutning af vand skal ske til koldtvandsledning ved blandingsbatteri under køkkenvask.
Afløbsinstallation skal tilsluttes til studs på køkkenafløb over vandlås.
El- og vvs-installationer i forbindelse med ovennævnte tilslutninger skal foretages af autoriserede installatører. Ejendomskontoret skal søges om tilladelse inden opsætning.

Vaskemaskine
Tilslutning af vand skal ske til koldtvandsledning ved blandingsbatteri under køkkenvask.

Afløbsinstallation skal fastgøres efter den skriftlige anvisning, du får udleveret på ejendomskontoret.
El- og vvs-installationer i forbindelse med ovennævnte tilslutninger skal foretages af autoriserede installatører.

Ejendomskontoret skal søges om tilladelse inden opsætning