Udlejning efter fleksible kriterier

Hvis man som beboer i AKB Lyngby står på den interne venteliste

til en anden bolig i en af AKB Lyngbys afdelinger, har man fortrins- ret til 3 ud af 4 ledige boliger. Lyngby-Taarbæk Kommune har an-

visningsret til 25% af de ledige boliger og det betyder derfor, at hver 4. bolig således altid går til Kommunen.


Fleksible kriterier

Bor man ikke i forvejen i AKB Lyngby kan man få fortrinsret til en bolig, hvis man opfylder et eller flere fleksible kriterier. AKB Lyngbys bestyrelsesmedlemmer har godkendt en ændring af de fleksible kriterier gældende for en 4-årig

periode og med virkning pr. 1. april 2018. De fleksible kriterier omfatter nu:


       Uddannelsessøgende

 • Personer der har to års bopælspligt i Lyngby-Taarbæk Kommune og beboere i øvrige boligorganisationer administreret af Almenbo, der starter eller er startet på en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse). Der er krav om dokumentation så som kopi af uddannelsesaftale eller lærlinge/elevkontrakt.

      Tilknytning til AKB Lyngbys afdelinger

 • Personer der er født og/eller opvokset i AKB Lyngby. Derudover seniorer, med børn eller børnebørn bosat i AKB Lyngbys afdelinger, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig (50 år og uden hjemmeboende børn

 

       Arbejdsmarkedstilknytning

 • Person på ventelisten eller dennes ægtefælle/samlever, der kan dokumentere at have fået tilbudt eller har fast arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 30 timer om ugen.Ovennævnte kriterier sidestilles og den med højeste anciennitet tildeles boligen.

       Der udlejes herefter efter følgende rotationsmodel, der med ændring af udlejningsbekendtgørelsen med virkning fra 1. juli 2019 er som følger:

       1.Ledige bolig: Almindelig venteliste (interne)

       2.Ledige bolig: Fleksible kriterier

       3.Ledige bolig: Almindelig venteliste (eksterne)

       4.Ledige bolig: Lyngby-Taarbæk Kommune

       
       Særlige fortrinsretter :

       Bestyrelsen har samtidig besluttet at følgende fortrinsretter skal gælde for beboere i AKB Lyngby:

       Tilbud om boliggarantibeviser

     

       Et boliggarantibevis er en 3-årig aftale, der kan indgås med boligorganisationen. Aftalen giver sikkerhed for, at personen i perioden kan få tilbudt en anden bolig i boligorganisationen, hvis personen fortryder fraflytningen.

 

      Tilbud om boliggarantibevis gælder, når

 

 • enlige beboere siger boligen op for at flytte i et fast parforhold
 • pensionister/efterlønsmodtagere siger boligen op for at flytte i sommerhus med fast adresse der
 • en person udstationeres i forbindelse med job.

 

       Boliggarantibeviset gælder for beboere, der flytter fra AKB Lyngby. Med aftalen gives en sikkerhed for at man inden for tre år efter fraflytning får tilbudt en bolig, som er tilsvarende den bolig, der flyttes fra. Med tilsvarende
       menes:

 

 • en bolig i samme afdeling eller boligorganisation
 • en bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (antal m²) og
 • en bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje.
 • Anvendes boliggarantibeviset, tilbydes den første ledige bolig i boligorganisationen, som svarer til den bolig, der fraflyttes. Der gives højst 2 tilbud om en anden bolig i boligorganisationen. Herefter er boliggarantibeviset ugyldigt.

 

      Anvendes boliggarantibeviset ikke i garantiperioden, gives der tilbud om at blive overført til den almindelige venteliste med 3 års anciennitet.

 

      Det koster 1.000 kr. at få et boliggarantibevis som skal betales inden fraflytning.

      
      Fortrinsret for børnefamilier

      Børnefamilier har fortrinsret til 4 rums boliger på over 90 m².


      Når man afgiver en bolig i en af AKB Lyngbys afdelinger:

      Lejere, som samtidig afgiver en bolig i en afdeling, har fortrinsret til at overtage en anden bolig i AKB Lyngby. Det er en forudsætning, at man står på den interne venteliste.

      Ud fra ovennævnte ret har AKB Lyngby besluttet:

 • Denne fortrinsret gælder ikke for ungdomsboliger (hyblerne i afdeling Højhuset)
 • Denne fortrinsret gælder for skilsmisseramte, der opfylder karensperioden og personer der på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold skal flytte. Fortrinsretten gælder i 1 år fra skilsmissedatoen.
 • Denne fortrinsret kan kun benyttes efter en boperiode (karens) i den boligsøgendes nuværende bolig. Boperiodens længde kan højst fastsættes til 2 år.

 

       Ret til at bytte lejlighed    
       En lejer har ret til at bytte med en anden lejer med en anden lejebolig (uanset om denne er almen eller privat) efter en boperiode på mindst 2 år.