Fleksible kriterier og særlige fortrinsretter i Boligselskabet AKB Lyngby

Når man er skrevet op til en bolig i AKB Lyngby kan man få fortrinsret for at komme i betragtning til en bolig, hvis man opfylder ét eller flere kriterier. Vi gør derfor opmærksom på, at AKB Lyngby har godkendt en ændring af de fleksible kriterier gældende for en 4-årig periode og med virkning pr. 1. april 2018.

Kriterierne, som sidestilles, omfatter således nu:

 • Uddannelsessøgende
  Personer i Lyngby-Taarbæk Kommune og beboere i øvrige boligorganisationer administreret af Almenbo, der starter eller er startet på en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse). Der er krav om dokumentation så som kopi af uddannelsesaftale eller lærlinge/elevkontrakt. Personen med højeste anciennitet tildeles boligen.

 • Tilknytning til AKB Lyngbys afdelinger
  Personer, der er født og/eller opvokset i AKB Lyngby eller har familie i lige linie, der bor i AKB Lyngby. Derudover seniorer, med børn eller børnebørn bosat i AKB Lyngbys afdelinger, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig (50 år uden hjemmeboende børn).

 • Arbejdsmarkedstilknytning
  Person på ventelisten eller dennes ægtefælle/samlever, der kan dokumentere at have fået tilbudt eller har fast arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 30 timer om ugen. Personen med højeste anciennitet tildeles boligen.


Der udlejes efter følgende rotationsmodel 
Første ledige bolig: Intern venteliste
Anden ledige bolig: Ekstern venteliste
Tredje ledige bolig: Intern venteliste
Fjerde ledige bolig: Lyngby-Taarbæk Kommune
Femte ledige bolig: Fleksibel ventelisteSærlige fortrinsretter

Bestyrelsen har samtidig besluttet at følgende fortrinsretter skal gælde for beboere i AKB Lyngby: 

Tilbud om boliggarantibeviser
Et boliggarantibevis er en 3-årig aftale, der kan indgås med boligorganisationen. Aftalen giver sikkerhed for, at personen i perioden kan få tilbudt en anden bolig i boligorganisationen, hvis personen fortryder fraflytningen.
Tilbud om boliggarantibevis gælder, når

 • enlige beboere siger boligen op for at flytte i et fast parforhold
 • pensionister/efterlønsmodtagere siger boligen op for at flytte i sommerhus med fast adresse der
 • en person udstationeres i forbindelse med job.

Boliggarantibeviset gælder for beboere, der flytter fra AKB Lyngby. Med aftalen gives en sikkerhed for, at man inden for tre år efter fraflytning får tilbudt en bolig, som er tilsvarende den bolig, der flyttes fra. Med tilsvarende menes: 

 • en bolig i samme afdeling eller boligorganisation
 • en bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (antal m²) og
 • en bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje.
 • Anvendes boliggarantibeviset, tilbydes den første ledige bolig i boligorganisationen, som svarer til den bolig, der fraflyttes. Der gives højst 2 tilbud om en anden bolig i boligorganisationen. Herefter er boliggarantibeviset ugyldigt.

Anvendes boliggarantibeviset ikke i garantiperioden, gives der tilbud om at blive overført til den almindelige venteliste med 3 års anciennitet.

Det koster 1.000 kr. at få et boliggarantibevis som skal betales inden fraflytning.

Du kan ikke tilbydes en ny bolig, hvis du har gæld til boligorganisationen.  

 

Fortrinsret for børnefamilier
Børnefamilier har fortrinsret til 4 rums boliger på over 90 m² samt på 5- og 6 rums boliger.

Når man afgiver i en bolig i en af AKB Lyngbys afdelinger
Lejere , som samtidig afgiver en bolig i en afdeling, har fortrinsret til at overtage en anden bolig i AKB Lyngby. Det er en forudsætning, at man står på den interne venteliste.

Ud fra ovennævnte ret har AKB Lyngby besluttet:

 • Denne fortrinsret gælder ikke for ungdomsboliger (hyblerne i afdeling Højhuset)
 • Denne fortrinsret gælder for skilsmisseramte, der opfylder karensperioden, og personer der på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold skal flytte. Fortrinsretten gælder i 1 år fra skilsmissedatoen.
 • Denne fortrinsret kan kun benyttes efter en boperiode (karens) i den boligsøgendes nuværende bolig. Boperiodens længde kan højst fastsættes til 2 år.Ret til at bytte lejlighed 
En lejer har ret til at bytte med en anden lejer med en anden lejebolig, (uanset om denne er almen eller privat), efter en boperiode på mindst 2 år. Dog har børnefamilier fortsat fortrinsret til 4 rums boliger på over 90 m².